Kontakt

sanofi-aventis
Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no
Kontakt oss

Kolesterol & risiko

For helsepersonell

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2019-02-26

Nytt fra hjerteinfarktregisteret 20161

 

Sammendrag

 • I alt ble 13 190 hjerteinfarkt hos 12 437 pasienter registrert
 • En tredjedel av pasientene har hatt tidligere hjerteinfarkt
 • Helsemessige utfordringer etter et hjerteinfarkt
 • Variasjon mellom sykehus i den innledende behandlingen

Norsk hjerteinfarktregister registrerer alle pasienter innlagt med akutt hjerteinfarkt ved norske sykehus. Årsrapporten for 2016 inneholder resultater som inkluderer 94 prosent av alle pasienter innlagt med akutt hjerteinfarkt fra 53 sykehus (1).

Hovedmålet med registeret er å bidra til bedre behandling av pasienter med akutt hjerteinfarkt, og det ses en forbedring i behandlingen når tall fra 2013 og frem til 2016 sammenlignes (1).

Registrering og pasientkarakteristika

I 2016 ble det registrert 21 302 sykehusopphold i forløpet av 13 190 hjerteinfarkt hos 12 437 pasienter (1):

 • Av disse var 36 prosent kvinner.
 • Median alder ved tidspunkt for infarkt var 72 år (79 år for kvinner og 69 år for menn).
 • 33 prosent av pasientene var 80 år eller eldre.
 • Hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon (NSTEMI) i EKG utgjorde 73 prosent.

Helsemessige utfordringer etter et hjerteinfarkt og risiko for nytt hjerteinfarkt

Vurdering av behandling reflekteres også i livskvalitet og overlevelse.

Tre måneder etter hjerteinfarktet rapporterer mange pasienter om helsemessige utfordringer hvor de opplever svekket generell helse og fysisk funksjon (1). Et flertall av pasientene melder også om at de opplever bivirkninger av medikamentene de bruker (1).

Rundt halvparten opplever angst knyttet til at de kan rammes av et nytt hjerteinfarkt og rapporten viser at omtrent 1/3 av pasientene får et nytt hjerteinfarkt etter å ha hatt hjerteinfarkt tidligere (1). Forebygging av et nytt hjerteinfarkt vil derfor være viktig. Høyt nivå av LDL-kolesterol, forekommer hos en stor andel av befolkningen og utgjør sammen med røyking og høyt blodtrykk noen av de viktigste risikofaktorer for hjerte- og karsykdom (2).

Ser man derimot på overlevelse er litt over 90 prosent av pasientene i live etter 30 dager (1). Dette viser at flertallet av norske hjerteinfarktpasienter har en god prognose og det er heller ingen betydelige forskjeller i overlevelse mellom helseforetakene (1).

Behandlingsvariasjoner mellom helseforetakene

Rapporten viser også at det er regionale forskjeller i forekomst av hjerteinfarkt i Norge med høyere forekomst av hjerteinfarkt i nord sammenlignet med sør (1). I tillegg ser man at små lokalsykehus behandler flere eldre pasienter med tilleggssykdommer enn ved de store universitetssykehusene (1).

Det vises også til variasjoner mellom helseforetakene på kvaliteten av behandling i akuttfasen (1):

 • Det er en betydelig forskjell i antall pasienter med hjerteinfarkt med ST-elevasjon (STEMI) som blir revaskularisert innen anbefalt tid.
 • På sykehus hvor et lavt antall pasienter med STEMI behandles innen anbefalt tid, må pasientene vente nesten dobbelt så lenge på behandling sammenlignet med helseforetak hvor pasientene i stor grad behandles innenfor anbefalingene.
 • Også for pasienter med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI) viser det seg at det er uberettiget variasjon mellom helseforetak og utredning innen anbefalt tid (72 timer).

Referanser

1. Norsk Hjerteinfarktsregister. Årsrapport 2016. https://stolav.no/hjerteinfarktregisteret/arsrapport-2016(11.01.2018)
2. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom 2017. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-av-hjerte-og-karsykdom (11.01.2018)


SANO.ALI.17.09.0259c