Kontakt

sanofi-aventis
Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no
Kontakt oss

Kolesterol & risiko

For helsepersonell

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2019-02-28

Når statiner ikke lengre er et alternativ - Hva så?

Behandling med statiner har blitt en viktig del av forebygging og behandling av hjerte- og karsykdom og gis i tilfeller hvor kolesterolnivået er for høyt (1). I dag er statiner alene, eventuelt i kombinasjon med ezetimib en vanlig behandlingsstrategi for pasienter med forhøyet LDL-kolesterol (1).

Enkelte pasienter opplever intoleranse for statiner og i klinisk praksis rapporteres det om flere hendelser enn det som er sett i randomiserte kliniske studier (2).

Dersom statiner ikke tolereres eller ved utilstrekkelig effekt bør tilleggsbehandling med andre legemidler vurderes for å redusere kolesterolnivået (1-3).

PCSK9-hemmere

PCSK9-hemmere, som Praluent (alirokumab), er en gruppe kolesterolsenkende legemidler som kan benyttes ved utilstrekkelig lipidkontroll og har vist å kunne redusere LDL-kolesterolet betydelig hos pasienter med høy risiko for hjerte- og karsykdom (1, 4-6).

Praluent er indisert hos voksne med primær hyperkolesterolemi (heterozygot familiær og ikke familiær) eller blandet dyslipidemi, som tilleggsbehandling til diett (7):

  • i kombinasjon med et statin eller statin med annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som ikke oppnår LDL-C-mål med høyeste tolererbare dose av et statin, eller
  • alene eller i kombinasjon med annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som er statinintolerante, eller der et statin er kontraindisert.

Effekt på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er ennå ikke fastslått.(7)

Referanser

1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom 2018. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-av-hjerte-og-karsykdom (27.02.2019)
2. Stroes E. S., Thompson P. D., Corsini A. et al. Statin-associated muscle symptoms: impact on statin therapy—European Atherosclerosis Society Consensus Panel Statement on Assessment, Aetiology and Management. Eur Heart J 2015; 36: 1012–1022. doi:10.1093/eurheartj/ehv043
3. Tonstad S. Statinintoleranse. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:36-8. DOI: 10.4045/tidsskr.16.0646 http://tidsskriftet.no/2017/01/klinisk-oversikt/statinintoleranse
4. Robinson JG, Farnier M, Krempf M et al. Efficacy and Safety of Alirocumab in Reducing Lipids and Cardiovascular Events. New Engl J Med 2015;372(16):1489-1499.
5. Cannon C, Cariou B, Blom D et al. Efficacy and safety of alirocumab in high cardiovascular risk patients with inadequately controlled hypercholesterolaemia on maximally tolerated doses of statins: the ODYSSEY COMBO II randomized controlled trial. Eur Heart J 2015;36: 1186-1194.
6. Praluent SPC 25.06.2018 pkt. 5.1
7. Praluent SPC 25.06.2018 pkt. 4.1


SANO.ALI.17.09.0259d(1)