Kontakt

sanofi-aventis
Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no
Kontakt oss

Kolesterol & Risiko

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-09-12

Viktig med langtidsoppfølging etter et hjerteinfarkt1

Svensk studie viser viktigheten av langtidsoppfølging etter et hjerteinfarkt1.

I en registerstudie fra Sverige, publisert i European Heart Journal, har langtidsdata* for pasienter med en akutt hjerteinfarkt-diagnose blitt evaluert 1.

Målet med studien var å se på langtidsrisikoen for nye kardiovaskulære hendelser (hjerteinfarkt, hjerneslag eller kardiovaskulær død) etter utskrivelse 1.

Studien viste blant annet at:

  • en av fem hjerteinfarktpasienter, i den svenske populasjonen, fikk en påfølgende kardiovaskulær hendelse innen 1 år 1.

  • det var fortsatt høy risiko for påfølgende kardiovaskulære hendelser også 1 år etter det første hjerteinfarktet 1.

  • en av fem pasienter, som ikke fikk en kardiovaskulær hendelse innen 1 år etter sitt første hjerteinfarkt, fikk en påfølgende kardiovaskulær hendelse etterfølgende år 1.

  • risikoen for en kardiovaskulær hendelse etter et hjerteinfarkt var sterkt assosiert med alder, medisinsk bakgrunn og bruk av revaskularisering ved selve hjerteinfarktet 1.

  • en stor del av de pasientene som ikke fikk en kardiovaskulær hendelse innen 1 år, hadde fått en invasiv behandling ved det første hjerteinfarktet, samt fått regelmessig behandling med en ACE-hemmer, betablokker og lignende 1.

Aktiv oppfølging av pasienter med hjerte- og karsykdom har betydning

De nasjonale retningslinjene for forebygging av hjerte- og karsykdom viser til viktigheten av oppfølging for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom både ved endringer av levevaner, kosthold og legemidler 2.

Studien fra Sverige bekrefter dette og gir i tillegg informasjon om at pasienter bør følges nøye opp utover det første året 1.

Tall fra Norge viser at det er fortsatt et behov for oppfølging og tiltak for å forebygge nye hendelser hos pasienter med økt risiko for hjerte- og karsykdom 3.

* Inkluderte data fra det svenske nasjonale pasientregisteret 4

Kurve som viser kumulativ insidens av kardiovaskulære hendelser i løpet av det første året etter et index hjerteinfarkt

Figur: Kaplan-Meier estimat av risikoen til det primære endepunktet (hjerteinfarkt, iskemisk slag, eller kardiovaskulær død) de første 365 dagene etter et hjerteinfarkt, stratifisert etter alder.1

Referanser

1. Jernberg T, Hasvold P, Henriksson M et al. Cardiovascular risk in post-myocardial infarction patients: nationwide real world data demonstrate the importance of a long-term perspective. European Heart Journal. 2015; 36:1163- 1170.
2. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom 2017. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-av-hjerte-og-karsykdom (11.01.2018)
3. Munkhaugen J, Peersen K, Sverre E et al. Oppfølging etter hjerteinfarkt – er den god nok? Tidsskrift for Den norske legeforening 2018. doi: 10.4045/tidsskr.17.1050
4. Socialstyrelsen. Patientregistret. http://www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret. (03.01.2018)

SANO.ALI.17.09.0259ad