Kontakt

sanofi-aventis
Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no
Kontakt oss

ODYSSEY OUTCOMES

For helsepersonell

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2019-02-27

 

Odyssey Outcomes 1

n=18 536

Studiedesign

Internasjonal, multisenter, randomisert, dobbel-blind, placebo-kontrollert studie

Pasientpopulasjon

Akutt koronar syndrom (4-52 uker)

Primært endepunkt

Kombinert endepunkt:

Død av koronar hjertesykdom
Alvorlig ikke dødelig koronar hendelse (Hjerteinfarkt eller hospitalisering for ustabil angina)
Iskemisk slag

ODYSSEY OUTCOMES1,2
n=18536

Endepunktstudie som vil teste hypotesen om at behandling med Praluent (alirokumab) vil bedre kardiovaskulært utfall etter et akutt koronarsyndrom.1

Studiedesign

Internasjonal, multisenter, randomisert, dobbel-blindet, placebo-kontrollert studie
hvor pasienter i behandlingsgruppe vil gjennomgå injeksjoner med 75 eller 150 mg Praluent (alirokumab) hver 2. uke.
Dosetitrering fra 75 til 150 mg Q2W ved måned 2 vil bli foretatt dersom LDL-C > 1.29 mmol/l ved kontroll første måned.1

Studiepopulasjon

Menn eller kvinner ≥40 år som har blitt hospitalisert for akutt koronarsyndrom de siste 4-52 ukene. Kvalifiserte pasienter må ha utilstrekkelig kontroll på aterogene lipoproteiner selv om de er behandlet med atorvastatin 40 mg eller 80 mg daglig, rosuvastatin 20 eller 40 mg daglig eller maksimalt tolererbare dose av en av disse statinene. Utilstrekkelig kontroll på aterogene lipoproteiner er definert som: LDL-C ≥ 1.81 mmol/l, eller  ApoB ≥ 0,80 g/l eller Non-HDL-C ≥2.59 mmol/l.1

Primært endepunkt

Død av koronar hjertesykdom, ikke-dødelig hjerteinfarkt, iskemisk slag eller ustabil angina som krever hospitalisering. (MACE*)1,2

Referanser

1. Schwartz GG, Bessac L, Berdan LG et al. Effect of alirocumab, a monoclonal antibody to PCSK9, on long-term cardiovascular outcomes following acute coronary syndromes: Rationale and design of the ODYSSEY Outcomes trial. Am Heart J 2014;168:682-689
2. Praluent SPC 25.06.18 Pkt. 5.1 

*MACE=Major Adverse Cardiovascular Events

SANO.ALI.17.09.0259o(1)