COMBO II

For helsepersonell

COMBO II-studien1

En dobbelblind, ezetimibkontrollert, 2 år lang multisenterstudie inkluderte 707 pasienter med CV-risiko kategorisert som svært høy og ikke på sitt forhåndsdefinerte LDL-C-mål på maksimal tolerert dose statin. Pasientene fikk enten 75 mg alirokumab Q2W eller 10 mg ezetimib én gang daglig i tillegg til eksisterende statinbehandling. Opptitrering av alirokumab til 150 mg Q2W skjedde i uke 12 hos pasienter med LDL-C ≥ 1,81 mmol/l (≥ 70 mg/dl). I uke 24 var gjennomsnittlig behandlingsforskjell i forhold til ezetimib i prosentvis LDL-C-endring fra baseline -29,8 % (95 % KI: -34,4 %, -25,3 %, p-verdi: < 0,0001). I uke 12 (før opptitrering oppnådde 77,2 % av pasientene i alirokumabgruppen LDL-C < 1,81 mmol/l (< 70 mg/dl) sammenlignet med 46,2 % i ezetimibgruppen. I undergruppen av pasienter som ble titrert opp i uke 12, ble ytterligere 10,5 % gjennomsnittlig LDL-C-reduksjon oppnådd i uke 24. Forskjellen i forhold til ezetimib var statistisk signifikant i uke 24 for alle lipider/lipoproteiner bortsett fra TG og Apo A-1.1,2



Link til effekt og sikkerhetsinformasjon - FK-tekst Praluent

Referanser

1. Cannon CP, Cariou B, Blom D et al. Efficacy and safety of alirocumab in high cardiovascular risk patients with inadequately controlled hypercholesterolaemia on maximally tolerated doses of statins: the ODYSSEY COMBO II randomized controlled trial. Eur Heart J. 2015; 36: 1186-94.
2. Praluent SPC 11.03.2019 punkt 5.1.

sanofi-aventis Norge AS

Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no

Ved spørsmål om noen av våre legemidler, kontakt:

Med.info telefon: 469 18 001 (10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

 

Copyright © 2019 sanofi-aventis Norge AS

SANO.ALI.19.03.0123

Nettstedet publisert i april 2019 
Nettstedet sist oppdatert 27.02.19