FH I & FH II

For helsepersonell

FH I- og FH II-studiene1

To placebokontrollerte, dobbelblinde, 18 måneder lange multisenterstudier inkluderte 732 pasienter med HeFH som fikk maksimal tolerert dose statin, med eller uten annen lipidmodifiserende behandling. Pasientene fikk enten 75 mg alirokumab Q2W eller placebo i tillegg til allerede eksisterende lipidmodifiserende behandling. Opptitrering av dosen til 150 mg alirokumab Q2W skjedde i uke 12 hos pasienter med LDL-C ≥ 1,81 mmol/l (≥ 70 mg/dl). I uke 24 var gjennomsnittlig behandlingsforskjell i forhold til placebo i prosentvis LDL-C-endring fra baseline -55,8 % (95 % KI: - 60,0 %, -51,6 %, p-verdi: < 0,0001). I uke 12 (før opptitrering) oppnådde 50,2 % av pasientene i alirokumabgruppen LDL-C < 1,81 mmol/l (< 70 mg/dl) sammenlignet med 0,6 % i placebogruppen. I undergruppen av pasienter som ble titrert opp i uke 12, ble ytterligere 15,7 % gjennomsnittlig LDL-C-reduksjon oppnådd i uke 24. Forskjellen i forhold til placebo var statistisk signifikant i uke 24 for alle lipider/lipoproteiner.1,2Link til effekt og sikkerhetsinformasjon - FK-tekst Praluent

Referanser

1. Kastelein JJP, Ginsberg HN, Langslet G et al. ODYSSEY FH I and FH II: 78 week results with alirocumab treatment in 735 patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia. Eur Heart J 2015; 36: 2996-03.
2. Praluent SPC 11.03.2019 punkt 5.1. 

sanofi-aventis Norge AS

Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no

Ved spørsmål om noen av våre legemidler, kontakt:

Med.info telefon: 469 18 001 (10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

 

Copyright © 2019 sanofi-aventis Norge AS

SANO.ALI.19.03.0123

Nettstedet publisert i april 2019 
Nettstedet sist oppdatert 27.02.19