FH I & FH II

For helsepersonell

FH I- og FH II-studiene1

To placebokontrollerte, dobbelblinde, 18 måneder lange multisenterstudier inkluderte 732 pasienter med HeFH som fikk maksimal tolerert dose statin, med eller uten annen lipidmodifiserende behandling. Pasientene fikk enten 75 mg alirokumab Q2W eller placebo i tillegg til allerede eksisterende lipidmodifiserende behandling. Opptitrering av dosen til 150 mg alirokumab Q2W skjedde i uke 12 hos pasienter med LDL-C ≥ 1,81 mmol/l (≥ 70 mg/dl). I uke 24 var gjennomsnittlig behandlingsforskjell i forhold til placebo i prosentvis LDL-C-endring fra baseline -55,8 % (95 % KI: - 60,0 %, -51,6 %, p-verdi: < 0,0001). I uke 12 (før opptitrering) oppnådde 50,2 % av pasientene i alirokumabgruppen LDL-C < 1,81 mmol/l (< 70 mg/dl) sammenlignet med 0,6 % i placebogruppen. I undergruppen av pasienter som ble titrert opp i uke 12, ble ytterligere 15,7 % gjennomsnittlig LDL-C-reduksjon oppnådd i uke 24. Forskjellen i forhold til placebo var statistisk signifikant i uke 24 for alle lipider/lipoproteiner.1,2

 

Link til effekt og sikkerhetsinformasjon - FK-tekst Praluent

 

Referanser

1. Kastelein JJP, Ginsberg HN, Langslet G et al. ODYSSEY FH I and FH II: 78 week results with alirocumab treatment in 735 patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia. Eur Heart J 2015; 36: 2996-03.
2. Praluent SPC 11.03.2019 punkt 5.1.