LONG TERM

For helsepersonell

LONG TERM-studien1,2

Denne dobbelblinde, placebokontrollerte, 18 måneder lange multisenterstudien inkluderte 2310 pasienter med primær hyperkolesterolemi og høy eller svært høy CV-risiko og på maksimal tolerert statindose, med eller uten annen lipidmodifiserende behandling. Pasienten fikk enten 150 mg Q2W alirokumab eller placebo i tillegg til sin eksisterende lipidmodifiserende behandling. LONG TERM-studien inkluderte 17,7 % HeFH pasienter, 34,6 % hadde diabetes mellitus type 2, og 68,6 % hadde koronar hjertesykdom i sykdomshistorien. I uke 24 var gjennomsnittlig behandlingsforskjell mot placebo i prosentvis LDL-C-endring fra baseline -61,9 % (95 % KI: -64,3 %, -59,4 %, p-verdi: < 0,0001). I uke 12 hadde 82,1 % av pasientene i alirokumabgruppen oppnådd LDL-C < 1,81 mmol/l (< 70 mg/dl) sammenlignet med 7,2 % av pasientene i placebogruppen. Forskjell i forhold til placebo var statistisk signifikant i uke 24 for alle lipider/lipoproteiner.1,2

I forhåndsspesifiserte endelige analyser av LONG TERM-studien inntraff behandlingskrevende bekreftede CV-hendelser hos 72 av 1550 pasienter (4,6 %) i alirokumabgruppen og hos 40 av 788 pasienter (5,1 %) i placebogruppen. Bekreftet MACE ble rapportert hos 27 av 1550 pasienter (1,7 %) i 9 alirokumabgruppen og 26 av 788 pasienter (3,3 %) i placebogruppen. HR ble beregnet post hoc; HR= 0,91 for alle CV-hendelser (95 % KI, 0,62 til 1,34), HR=0,52 for MACE (95 % KI, 0,31 til 0,90).1,2

 

Link til effekt og sikkerhetsinformasjon - FK-tekst Praluent

 

Referanser

1. Robinson JG, Farnier M, Krempf M et al. Efficacy and safety  of Alirocumab in reducing lipids and cardiovascular events. N Engl J Med 2015; Vol. 372: 1489-99.
2. Praluent SPC 11.03.2019 punkt 5.1.