ODYSSEY OUTCOMES1,2

For helsepersonell

Designet for å evaluere langtidseffekten og sikkerhet med Praluent hos post-ACS pasienter.2*

Studiedesign
En multisenter, dobbelblind, placebo kontrollert studie med 18 924 pasienter (9462 alirokumab, 9462 placebo) som ble fulgt i opptil 5 år. Pasienter hadde opplevd et tilfelle av akutt koronarsyndrom (ACS) 4 til 52 uker før randomisering, og ble behandlet med et lipidmodifiserende behandlingsregime (LMT) som var statin intensivt (definert som atorvastatin 40 eller 80 mg, eller rosuvastatin 20 eller 40 mg) eller ved maksimalt tolererbare doser av disse statinene, med eller uten andre lipidmodifiserende behandlinger. Pasienter ble randomisert 1:1 til å motta enten alirokumab 75 mg én gang annenhver uke (Q2W) eller placebo Q2W. Ved måned 2 ble dosen justert ut i fra et forhåndsdefinert LDL-C-kriterium.1,2**

 • 2-5 år dobbelt blind behandlingsperiode1,2
 • 2,6 måneder mediantid til randomisering etter ACS2


Grafisk fremstilt av Sanofi

Primært endepunkt (tid til første hendelse)2

MACE definert som:

 • Død av koronar hjertesykdom
 • Ikke-fatalt hjerteinfarkt
 • Fatalt eller ikke-fatalt iskemisk hjerneslag
 • Ustabil angina som krever sykehusinnleggelse

Sekundærendepunkt (i hierarkisk rekkefølge)2

 • Koronar hendelse (inkludert død av koronar hjertesykdom, ikke fatalt MI, UA som krever sykehusinnleggelse, og koronar revaskularisering pga iskemi)
 • Alvorlig koronar hendelse (inkludert død av CHD og ikke-fatal MI)
 • CV hendelse (inkludert ikke-dødelig MI og ikke-dødelig iskemisk hjerneslag)
 • Kombinert endepunkt av død uansett årsak, ikke-dødelig MI og ikke-dødelig iskemisk hjerneslag)
 • Koronar død
 • Kardiovaskulær død 
 • Død uansett årsak

Indeksen for tilfelle av akutt koronarsyndrom var hjerteinfarkt hos 83,2 % av pasienter (34,6 % STEMI, 48,6 % NSTEMI) og et tilfelle av ustabil angina hos 16,8 % av pasienter. Ved randomisering fikk de fleste pasienter (88,8 %) høyintensitets statinbehandling, med eller uten lipidmodifiserende behandling. Gjennomsnittlig LDL C verdi ved baseline var 92,4 mg/dl (2,39 mmol/l).1,2

*akutt hjerteinfarkt eller ustabil angina som krever sykehusinnleggelse

**Dosen ble opptitrert fra 75 mg til 150 mg om LDL >1,3 mmol/l ved måned 2. Dosenedtitrering fra 150 mg -> 75 mg om LDL < 0,64 mmol/l ved 2 ulike målinger. Pasienter som sto på 75 mg Praluent ble byttet over til placebo om LDL-C var < 0,4 mmol/l ved 2 påfølgende målinger.

MACE – Major adverse cardiovascular events . MI - myocardial infarction. CHD- coronary heart disease. CV - cardiovascular


Kumulativ insidens av primært endepunkt over 4 årGrafisk fremstilt av Sanofi

ARR= absolutt risiko reduksjon.

†Kumulativ insidens etter median 2,8 år.

Etter en median oppfølging på 2,8 år oppnådde behandlingsgruppen en relativ risikoreduksjon på 15% og en absolutt risikoreduksjon på 1,6%. Kumulativ insidens etter 4 år ga en absolutt risikoreduksjon på 2,0%.


Resultat på primærendepunkt hos pasienter med baseline LDL-C ≥ 2,6 mmol1,2>Grafisk fremstilt av Sanofi

† NNT på 16 er beregnet etter formelen  NNT = 1/ ARR 3 Ved år 4 i Kaplan Meier estimatet er ARR på  6,1%.

‡Kumulert antall hendelser ved år 2,8 (post hoc analyse).

Effekten av Praluent var mer uttalt for delen av studiepopulasjonen med en baseline LDL-C-verdi ≥ 2,6 mmol.1,2


Tabellarisk oversikt over resultater på kardiovaskulære endepunkter

Grafisk fremstilt av Sanofi

†Ustabil angina som krever sykehusinnleggelse.

‡Koronare hendelser definiert som: død av koronare årsaker, ikke dødelig hjerteinfarkt, ustabil angina som krever sykehusinnleggelse, revaskulisering pga iskemi.

§Alvorlige koronare hendelser definer som: død av koronare årsaker, ikke dødelig hjerteinfarkt.

||Kardiovaskulær hendelser definert som : kardiovaskulær død, ikke dødelig koronar hendelse, ikke dødelig iskemisk hjerneslag.

f Nominell signifikans.


Assosiasjon med reduksjon i død av uansett årsak


Grafisk fremstilt av Sanofi

*3.5% for PRALUENT vs 4.1% for placebo.

†Nominell statistisk signifikans etter brudd i hiearkisk testing (HR 0,85, 95% CI: 0.73-0.98).

§Post hoc analyse.

Det ble sett en assosiasjon med reduksjon i død av uansett årsak i studien. På hele studiepopulasjonen observerte man en relativ risikoreduksjon på 15%. For pasienter med en baseline LDL-C-verdi ≥ 2,6 mmol så man en relativ risikoreduksjon på 29%.1-3
 

Sikkerhet

Bivirkninger hos de 18924 patientene i studien er konsistent med sikkerhetsprofilen vist i fase 3 studier.1

Eneste bivirkning som signifikant skilte PRALUENT fra placebo var reaksjoner på injeksjonsstedet (p<0,001).2


Grafisk fremstilt av Sanofi

*Antidrug antistoff var definert som positive respons målt ved to påfølgende post-baseline serumprøver med 16 måneders mellomrom.

†Glykemisk hemoglobinnivå på minst 6.5% ved 2 tilfeller (og baseline nivå <6.5%), eller fastende serum glucose nivå på minst 7.0 mmol/L ved 2 målinger.


Konklusjon

For pasienter som hadde gjennomgått et tidligere akutt koronarsyndrom og som hadde  forhøyede verdier av aterogene lipoproteiner til tross for statinbehandling ved høyintensitetsdose eller ved maksimal tolerert dose, var risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser lavere blant de som ble behandlet med Praluent enn blant de som fikk placebo.1,2

 

Praluent:

 • Gir signifikant redusert risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser1,2
 • Gir pasienter med de høyeste LDL-verdiene størst effekt1,2*
 • Er den eneste PCSK9-hemmeren som er assosiert med en reduksjon i død uansett årsak2,5
 • Har en gunstig sikkerhets-og bivirkningsprofil4

*Sammenlignet med pasienter med LDL-C < 2,6 mmol/l 


Link til effekt og sikkerhetsinformasjon - FK-tekst Praluent

Referanser

1. Praluent SPC 11.03.2019 pkt 5.1. 
2. Schwartz GG, Steg PG, Szarek M et al.
3. Schwartz GG, Steg PG, Szarek M et al. Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome. Supplementary appendix .N Engl J Med. 2018 Nov 29;379(22):2097-2107.
4. Praluent SPC 11.03.2019 pkt 4.8.
5. Repatha SPC 23.05.2018 pkt 5.1.

sanofi-aventis Norge AS

Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no

Ved spørsmål om noen av våre legemidler, kontakt:

Med.info telefon: 469 18 001 (10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

 

Copyright © 2019 sanofi-aventis Norge AS

SANO.ALI.19.03.0123

Nettstedet publisert i april 2019 
Nettstedet sist oppdatert 27.02.19