Kolesterol & risiko

For helsepersonell

Forhøyet LDL-kolesterol og risiko for hjerte- og karsykdom – gir du tilstrekkelig oppfølging?

Oppfølging og forebygging av hjerte- og karsykdom

Aktiv oppfølgning av pasienten er viktig for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom og bør inkludere en gjennomgang av de viktigste kardiovaskulære risikofaktorene som blant annet røyking, overvekt og fysisk inaktivitet, samt kontroll av blodsukker, blodtrykk og kolesterol.1

Kartlegging av lipidnivåer er en sentral del av vurderingen når en pasient skal undersøkes for risiko for hjerte – og karsykdom, samt at det er viktig med god oppfølging hos de som allerede har fått det påvist.1

Lipidkontroll og måloppnåelse - klinisk praksis og status

Effekten av redusert LDL-kolesterol er en av de mest studerte risikofaktorene og er i dag veletablert som en viktig faktor i forbindelse med utviklingen av kardiovaskulær sykdom.2-4 Ved etablert hjerte- og karsykdom er det veiledende behandlingsmål å redusere LDL- kolesterolet til <1,8 mmol/l.1

I den norske NOR-COR* studien ble pasienter som nylig har blitt behandlet for akutt hjerteinfarkt eller stabil eller ustabil koronarsykdom inkludert.

Ved oppfølging etter median 16 måneder (variasjon 2-36 måneder) viste studien blant annet at selv om 93 prosent tok blodtrykksmedisiner og kolesterolsenkende legemidler, hadde 46 prosent fortsatt høyt blodtrykk og 57 prosent LDL-kolesterol på over 1,8 mmol/l.5-6 I studien konkluderes det med at de fleste pasientene ikke hadde fått tilstrekkelig oppfølging av risikofaktorer tross at risikoen generelt var høy.5-6

I Sverige har antall pasienter som når målene for LDL-kolesterolnivå økt hvert år siden 2011 og tall fra 2017 viser at ett år etter et akutt hjerteinfarkt hadde 65% av pasientene nådd sitt behandlingsmål for LDL-kolesterol (<1,8 mmol/l) og dermed redusert en viktig risikofaktor.7

Viktig med tilstrekkelig forebygging

Det finnes i dag effektive tiltak rettet mot høyt LDL-kolesterolinnhold i blodet både ved endringer av levevaner, kosthold og legemidler, og tallene fra NOR-COR studien viser at det er fortsatt et behov for oppfølging og tiltak for å forebygge nye hendelser hos pasienter med økt risiko for hjerte- og karsykdom.1, 5-6

*NORwegian CORonary study (NOR-COR)
 

Link til effekt og sikkerhetsinformasjon - FK-tekst Praluent

Referanser

1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom 2017. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-av-hjerte-og-karsykdom (06.08.2018).
2. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet. 2004;364:937-952.
3. Goldstein JL, Brown MS. A century of cholesterol and coronaries: from plaques to genes to statins. Cell. 2015;161:161-172.
4. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC et al. Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease. N Engl J Med. 2017;376:1713-1722.
5. Sverre E, Peersen K, Husebye E et al. Unfavourable risk factor control after coronary events in routine clinical practice. BMC Cardiovascular disorders. 2017 Jan 21;17(1):40. doi: 10.1186/s12872-016-0387-z.
6. Munkhaugen J, Peersen K, Sverre E et al. Oppfølging etter hjerteinfarkt – er den god nok? Tidsskrift for Den norske legeforening 2018. doi: 10.4045/tidsskr.17.1050. 
7. SWEDEHEART Årsrapport 2017. http://www.ucr.uu.se/swedeheart/arsrapport-2017/swedeheart-arsrapport-2017-swedish- svensk (06.08.2018).

sanofi-aventis Norge AS

Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no

Ved spørsmål om noen av våre legemidler, kontakt:

Med.info telefon: 469 18 001 (10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

 

Copyright © 2019 sanofi-aventis Norge AS

SANO.ALI.19.03.0123

Nettstedet publisert i april 2019 
Nettstedet sist oppdatert 27.02.19