Kolesterol & risiko

For helsepersonell

Viktig med langtidsoppfølging etter et hjerteinfarkt1

Svensk studie viser viktigheten av langtidsoppfølging etter et hjerteinfarkt1

I en registerstudie fra Sverige, publisert i European Heart Journal, har langtidsdata* for pasienter med en akutt hjerteinfarkt-diagnose blitt evaluert.1

Målet med studien var å se på langtidsrisikoen for nye kardiovaskulære hendelser (hjerteinfarkt, hjerneslag eller kardiovaskulær død) etter utskrivelse.1

Studien viste blant annet at:

  • en av fem hjerteinfarktpasienter, i den svenske populasjonen, fikk en påfølgende kardiovaskulær hendelse innen 1 år.1
  • det var fortsatt høy risiko for påfølgende kardiovaskulære hendelser også 1 år etter det første hjerteinfarktet.1
  • en av fem pasienter, som ikke fikk en kardiovaskulær hendelse innen 1 år etter sitt første hjerteinfarkt, fikk en påfølgende kardiovaskulær hendelse etterfølgende år.1
  • risikoen for en kardiovaskulær hendelse etter et hjerteinfarkt var sterkt assosiert med alder, medisinsk bakgrunn og bruk av revaskularisering ved selve hjerteinfarktet.1
  • en stor del av de pasientene som ikke fikk en kardiovaskulær hendelse innen 1 år, hadde fått en invasiv behandling ved det første hjerteinfarktet, samt fått regelmessig behandling med en ACE-hemmer, betablokker og lignende.1

Aktiv oppfølging av pasienter med hjerte- og karsykdom har betydning

De nasjonale retningslinjene for forebygging av hjerte- og karsykdom viser til viktigheten av oppfølging for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom både ved endringer av levevaner, kosthold og legemidler.2

Studien fra Sverige bekrefter dette og gir i tillegg informasjon om at pasienter bør følges nøye opp utover det første året.1

Tall fra Norge viser at det er fortsatt et behov for oppfølging og tiltak for å forebygge nye hendelser hos pasienter med økt risiko for hjerte- og karsykdom.3

*Inkluderte data fra det svenske nasjonale pasientregisteret4

Grafisk fremstilt av Sanofi 

Figur: Kaplan-Meier estimat av risikoen til det primære endepunktet (hjerteinfarkt, iskemisk slag, eller kardiovaskulær død) de første 365 dagene etter et hjerteinfarkt, stratifisert etter alder.1


Link til effekt og sikkerhetsinformasjon - FK-tekst Praluent

Referanser

1. Jernberg T, Hasvold P, Henriksson M et al. Cardiovascular risk in post-myocardial infarction patients: nationwide real world data demonstrate the importance of a long-term perspective. European Heart Journal. 2015; 36:1163- 1170.
2. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom 2017. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-av-hjerte-og-karsykdom (11.01.2018).
3. Munkhaugen J, Peersen K, Sverre E et al. Oppfølging etter hjerteinfarkt – er den god nok? Tidsskrift for Den norske legeforening 2018. doi: 10.4045/tidsskr.17.1050.
4. Socialstyrelsen. Patientregistret. http://www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret. (03.01.2018).

sanofi-aventis Norge AS

Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no

Ved spørsmål om noen av våre legemidler, kontakt:

Med.info telefon: 469 18 001 (10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

 

Copyright © 2019 sanofi-aventis Norge AS

SANO.ALI.19.03.0123

Nettstedet publisert i april 2019 
Nettstedet sist oppdatert 27.02.19