Refusjon

For helsepersonell

Det kan søkes individuell stønad til HELFO for tre ulike pasientgrupper:1

Hyperkolesterolemi ved etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)1

LDL-kolesterol ≥ 4 mmol/l under pågående behandling med maksimalt tolererbare doser av statin og/eller ezetimib.  Sekundærprevensjon innbefatter akutt koronarsykdom (hjerteinfarkt, ustabil angina med sykehusinnleggelse), koronar- eller annen arteriell revaskularisering, angina pectoris, iskemisk hjerneslag eller symptomatisk perifer arteriell sykdom.1

Familiær hyperkolesterolemi (primærprevensjon)1

Gentest skal være utført og LDL-kolesterol ≥ 5 mmol/l under pågående behandling med maksimalt tolererbare doser av statin og/eller ezetimib.1

Hyperkolesterolemi hos pasienter som får eller er aktuelle for LDL-aferesebehandling1
 

Krav til tidligere behandling1

For brukere som ikke tåler statiner (statinintoleranse)1

Minst 3 forhåndsgodkjente statiner (ATC-kode C10AA) og ezetimib (Ezetrol). Rosuvastatin eller atorvastatin i laveste dose skal være forsøkt.1

For brukere som tåler statiner1

Rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) eller atorvastatin (ATC-kode C10AA05) i høyeste tolererbare dose i kombinasjon med ezetimib (ATC-kode C10AX09).1

Ved kontraindikasjoner, jf. punkt 4.3 i SPC, mot statiner skal ezetimib (Ezetrol) være forsøkt.1

Spesialistkrav1

Søknad fra spesialist i indremedisin, spesialist i barnesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.1

For generelle krav se HELFO sine nettsider

Søknad for individuell refusjon

Referanser

1. HELFO. Nye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere). https://helfo.no/Documents/Lege/Alirokumab2018.pdf (26.02.19).

sanofi-aventis Norge AS

Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no

Ved spørsmål om noen av våre legemidler, kontakt:

Med.info telefon: 469 18 001 (10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

 

Copyright © 2019 sanofi-aventis Norge AS

SANO.ALI.19.03.0123

Nettstedet publisert i april 2019 
Nettstedet sist oppdatert 27.02.19