Bivirkninger

For helsepersonell

 

Organklassesystem 

Grafisk fremstilt av Sanofi

 

Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet

Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet som erytem/rødhet, kløe, hevelse og smerter/ømhet ble rapportert hos 6,1 % av pasientene som ble behandlet med alirokumab mot 4,1 % i kontrollgruppen (som fikk placeboinjeksjoner). De fleste reaksjoner på injeksjonsstedet var forbigående og av mild intensitet. Andelen behandlingsavbrudd pga. reaksjoner på injeksjonsstedet var sammenlignbar mellom de to gruppene (0,2 % i alirokumabgruppen mot 0,3 % i kontrollgruppen).1

Generelle allergiske reaksjoner

Generelle allergiske reaksjoner ble rapportert hyppigere i alirokumabgruppen (8,1 % av pasientene) enn i kontrollgruppen (7,0 % av pasientene), hovedsakelig på grunn av en forskjell i forekomsten av kløe. De observerte tilfellene av kløe var generelt milde og forbigående.1

 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking. For ytterligere informasjon, se www.felleskatalogen.no

 

Link til effekt og sikkerhetsinformasjon - FK-tekst Praluent

 

Referanser

1. Praluent SPC 11.03.2019 Punkt 4.8.